Admitere 2017: Tot ce trebuie să știi dacă vrei să depui documentele la Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit cca 78387 de ingineri şi economişti.

La UTM studiile sunt organizate la 9 facultăţi: „Facultatea Electronică și Telecomunicații”; „Facultatea Energetică și Inginerie Electrică”; „Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”; „Facultatea Tehnologia Alimentelor”; „Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”; „Facultatea Urbanism şi Arhitectură”; „ Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru”; „Facultatea Inginerie Economică şi Business ”; „Facultatea Textile şi Poligrafie”. În cadrul „Facultăţii de Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini” activează Colegiul Tehnic.

Instruirea celor cca. 9520 de studenţi de la secţiile de zi şi cu frecvenţă redusă este asigurată de aproximativ 733 de cadre didactice, două treimi având grade ştiinţifico-didactice de „academician”, „profesor universitar”, „conferenţiar universitar”, „doctor habilitat”, „doctor în ştiinţă”.

Universitatea oferă cursuri pentru 64 specialități și specializări la ciclul I, 62 specialități de master și 63 de specialităţi de doctorat, acoperind necesităţile economiei naţionale în cadre inginereşti.

                 Ofertă educațională

                         Facultatea Electronică și Telecomunicații

Facultatea „Electronică și Telecomunicații” (FET) a fost fondată în cadrul UTM în anul 1987 în rezultatul divizării facultăţii de Electrofizică, cu scopul pregătirii specialiştilor cu studii superioare în domeniul Electronicii şi Comunicaţiilor. La momentul fondării, procesul de instruire se efectua la două specialităţi: „Radioaparatură şi Telecomunicaţii” şi „Construirea şi producerea aparatajului radioelectronic”.
Specialităţile din cadrul facultăţii permanent au fost solicitate, ceea ce se confirmă printr-un concurs sporit al abiturienţilor la admitere. Stimaţi absolvenţi, solicitaţi specialităţile „Electronica”, „Sisteme Optoelectronice”, „Teleradiocomunicaţii” şi „Inginerie şi Management în Telecomunicaţii”, care vă vor asigura un prezent şi un viitor benefic şi stabil.

                                                   Specialități:

 • Electronica (Sisteme Radioelectronice)
 • Sisteme Optoelectronice
 • Teleradiocomunicaţii
 • Inginerie şi Management în Telecomunicaţii

Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat şi diplomei absolvenţilor de colegii. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului I este relevantă pentru piaţa de muncă şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de inginer în domeniul de formare profisională.

                       Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) asigură pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniile energetic şi electrotehnic. De-a lungul existenţei sale este un model în diferite aspecte – amenajarea laboratoarelor, organizarea conferinţelor ştiinţifice, competiţii sportive, cercuri de activitate artistică. Facultatea a fost fondată în anul 1963 (1963-1967 – Facultatea Electrotehnică, din care în anii 1963-1964 – în cadrul Universităţii de Stat, în 1964-1967 – în cadrul Institutului Politehnic „S. Lazo”, în 1967-2014 – Facultatea Energetică, din 2014 – Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică).

Absolvenţii FEIE sunt competenţi atât în domeniul în care s-au specializat, în programare şi utilizarea calculatorului, cât şi în limbile străine, la facultate fiind organizate grupe în care se studiază aprofundat engleza şi franceza, iar disciplinele de specialitate se predau în aceste limbi.

                                                    Specialități:  

 • Electroenergetică
 • Electromecanică
 • Termoenergetică
 • Inginerie şi managementul calităţii
 • Inginerie şi management în energetică

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului.

Durata studiilor: 4 ani – studii cu frecvenţă la zi; 5 ani – studii cu frecvenţă redusă.

          Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) funcționează în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și asigura pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știinta sistemelor și calculatoarelor, electronica și comunicații, care constituie suportul societății informaționale.

                                                     Specialități:  

 • Automatica și Informatica
 • Microelectronică și Nanotehnologii
 • Calculatoare
 • Tehnologii Informaționale
 • Informatica Aplicată
 • Ingineria Sistemelor Biomedicale
 • Management Informațional
 • Securitatea Informațională

La facultate studiile se efectuează în limbile română, franceză, engleză şi rusă.
Durata studiilor la secţia zi:
4 ani pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat si absolvenţii colegiilor
5 ani – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală
La secţia fără frecvenţă termenul de studii se majorează cu un an.

                             Facultatea Tehnologia Alimentelor

Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară este cea mai mare unitate de învăţământ în domeniul industriei alimentare din Republica Moldova. La originile Facultăţii a stat specialitatea inginerească „Chimia industrială” (pentru industria alimentară), fondată în 1959 în cadrul Facultăţii de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova.

La facultate îşi desfăşoară activitatea un colectiv didactico-științific bine pregătit – 79 profesori, inclusiv 60% cu titlurilor didactice, inclusiv 2 doctori habilitaţi, profesori și 47 doctori, conferenţiari. 32 de discipline sunt predate în limba străină (franceză). Mulți profesori au beneficiat de stagii profesionale în SUA, Belgia, Franţa, Italia, România, Portugalia, Ungaria, Bulgaria – 2 doctori habilitaţi, profesori; 47 doctori, conferenţiari.

                                                      Specialități:  

 1. „Tehnologia produselor alimentaţiei publice”,
 2. „Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare”,
 3. „Tehnologia produselor alimentare”, cu specializările:„Tehnologia cărnii şi produselor din carne”,
  „Tehnologia panificației”,
  „Tehnologia laptelui şi produselor lactate”,
  „Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor”,
 4.  Specialitatea „Biotehnologii industriale”,
 5. Specialitatea „Inginerie și management în industria alimentară”,
 6. Specialitatea „Tehnologies Alimentaries” (Filiera Francofonă).

  Termenul de studii:

Învăţământ universitar de 4 ani (secţia zi) şi de 5 ani (secţia f/r şi serală) – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii de colegii;
Învăţământ universitar de 5 ani (secţia zi) şi de 6 ani (secţia f/r şi serală) – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală.
Numărul total de credite de studiu ECTS pentru fiecare specialitate este de 240.

              Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) a fost organizată odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chişinău, la 30 aprilie 1964, inițial numindu-se Facultatea Mecanică. Ulterior, în 1993, FM se divizează în două facultăţi, care în 2014 se comasează, formând facultatea cu denumirea actuală. La FIMIT îşi fac studiile circa 750 de studenţi la secţia zi şi 430 de studenţi la secţia cu frecvenţă redusă.
Misiunea facultăţii constă în:

 • formarea profesională, iniţială şi continuă la nivelele universitar şi postuniversitar a specialiștilor din domeniile mecanic, industrial și transporturi;
 • promovarea cercetării ştiinţifice și a creativității tehnice; a inovării și transferului tehnologic.
                                                     Specialități:  
 • Maşini şi aparate în industria alimentară (zi, f/r),
 • Maşini şi aparate în industria uşoară (zi),
 • Maşini şi instalaţii frigorifice şi sisteme de climatizare (zi, f/r),
 • Utilaj şi tehnologii a ambalării produselor (zi),
 • Inginerie şi management în transporturi (zi, f/r),
 • Tehnologii de operare în transport (zi, f/r),
 • Ingineria şi tehnologia transportului auto (zi, f/r),
 • Ingineria şi tehnologia transportului feroviar (zi, f/r),
 • Tehnologia construcţiilor de maşini (zi, f/r),
 • Construcţii de echipament şi maşini agricole (zi),
 • Maşini și sisteme de producție (zi, f/r),
 • Inginerie şi management în construcţia de maşini (zi, f/r),
 • Design industrial (zi, f/r),
 • Ingineria sudării (zi, f/r),
 • Inginerie inovațională și transfer tehnologic (zi, f/r).

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului. Învăţământ superior universitar la zi cu durata de 4 ani şi cu frecvență redusă (f/r) cu durata de 5 ani, 240 credite ECTS. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat.

                             Facultatea Urbanism şi Arhitectură

Facultatea Urbanism şi Arhitectură (FUA) este în prezent principala structură universitară de stat din Republica Moldova dedicată formării cadrelor specializate în domeniul arhitecturii, urbanismului şi serviciilor aferente. Exercitându-şi atribuţiile în domeniul artei, creatoare a unităţii şi originalităţii funcţional-formale arhitectonice, precum şi în cel al ingineriei, menită a satisface în mod ştiinţific cerinţele utilului economic, FUA deţine prin tradiţie locul cuvenit în consolidarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, artei şi culturii naţionale.

                                                      Specialități:  

 • 581.2 Urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • 581.4 Design interior;
 • 582.2. Ingineria materialelor şi articolelor de construcție;
 • 582.64 Căi ferate, drumuri şi poduri;
 • 582.6 Ingineria şi protecția apelor;
 • 582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilație;
 • 583.1 Ingineria mediului;
 • 522.4. Inginerie mecanică în construcții;
 • 543.2. Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă;
 • 211.3 Sculptură.

Studiile se efectuează la 11 specialități în limbile română și rusă cu frecvenţă la zi (durata 4 ani) și cu frecvenţă redusă (durata 5 ani).

                         Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru

În Republica Moldova pregătirea inginerilor a început în anul 1959, în cadrul Universităţii de Stat din Chişinău la Facultatea de Ingineri-Tehnicieni.

În anul 1964 a fost fondat Institutul Politehnic cu 5 facultăţi, inclusiv Facultatea de Ingineri-Constructori, actualmente Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC). Până în prezent aici au fost pregătiţi peste 10.000 de ingineri constructori, geodezi, ingineri evaluatori, economişti, ingineri în domeniul securității vitalității care activează în diverse ramuri ale economiei naţionale şi peste hotare. În anul universitar 2015-2016 în cadrul facultăţii și-au făcut studiile 638 de studenţi la învățământul cu frecvență la zi şi 568 persoane la învățământul cu frecvenţă redusă.

                                                     Specialități:  

Programe de studii, ciclul I, licență, 240 de credite ECTS, durata studiilor – 4 ani, frecvență la zi la următoarele specialități:

 • Construcții și inginerie civilă;
 • Inginerie și management în construcții;
 • Evaluarea imobilului;
 • Geodezie, topografie și cartografie;
 • Tehnologia prelucrării lemnului;
 • Ingineria antiincendii și protecție civilă;
 • Ingineria și managementul zăcămintelor, minerit;
 • Drept (Drept patrimonial).

Programe de studii, ciclul I, licență, 240 de credite ECTS, durata studiilor – 5 ani, frecvență redusă la următoarele specialități:

 • Construcții și inginerie civilă;
 • Inginerie și management în construcții;
 • Evaluarea imobilului;
 • Tehnologia prelucrării lemnului;
 • Ingineria antiincendii și protecție civilă;
 • Ingineria și managementul zăcămintelor, minerit;
 • Drept (Drept patrimonial).

                        Facultatea Inginerie Economică şi Business 

Facultatea Economie și Business a fost fondată de către primul decan al acesteia, Nicolae ȚURCANU, dr., conf. univ., la inițiativa rectorului UTM, academicianului Ion BOSTAN, în baza a trei catedre (CTEM, CEMI, CEMC), prin decizia Senatului UTM din 2 decembrie 2003.
Primii ani de activitate a facultății au demonstrat că deschiderea acesteia a fost de bun augur pe piața serviciilor educaționale. A crescut considerabil numărul studenților admiși în baza de contract; s-au deschis noi specialități solicitate în economia de piață, inclusiv și de recalificare profesională în baza studiilor superioare. Astfel, numărul studenților în a. 2006 depășește cifra de 1600. În 2006 se limitează admiterea până la 40 locuri, dar cu transferurile de la alte facultăți, se reușește formarea rațională a seriilor și la Facultate se obține cea mai mică pe UTM sarcină la un cadru didactic.

                                                      Specialități:  

 • Business și administrare cu specializarea în industrie sau construcții
 • Marketing și logistică
 • Contabilitate

Termenul de studii:

 • învăţământ universitar de 3 ani (secţia zi) şi 3 ani (secţia f/r) – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii de colegiu;
 • învăţământ universitar de 4 ani (secţia f/r) – pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare complete.

                             Facultatea Textile şi Poligrafie

Instruirea cadrelor inginereşti la profilul „Tehnologia industriei uşoare” a început în anul 1989 la Facultatea Tehnologie a Institutului Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, unde în anul 1991 a fost fondată Catedra Tehnologia şi Construirea Confecţiilor. La 1 februarie 1995, prin decizia Guvernului Republicii Moldova, a fost fondată Facultatea Industrie Uşoară (FIU).

                                               Specialități:  

 • Ingineria produselor textile şi din piele cu opţiunile: Modelarea şi tehnologia confecţiilor din țesături, Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele, Modelarea şi tehnologia tricotajelor;
 • Inginerie şi management în industria uşoară;
 • Design vestimentar industrial;
 • Arte decorative, cu opțiunea: Design textil, Design și tehnologii poligrafice.

Studiile superioare de licenţă (240 ECTS) au o durată de 4 ani la învăţământ cu frecvenţă la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat, calificare relevantă pe piaţa de muncă şi le permite să activeze în calitate de inginer în domeniul de formare profesională.

                                          Procesul de admitere
                                Termeni de organizare și contacte

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere:

24 iulie – 31 iulie

Anunțarea rezultatelor intermediare – 1 august

Depunerea actelor în original: 1 august – 4 august

Anunțarea rezultatelor finale – 5 august

Adresa Comisiei de Admitere: Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova.

Telefon: 022 23-51-85 | Fax: 022 23-54-41; E-mail: admiterea@adm.utm.md
Programul de lucru al Comisiei de Admitere: Luni – Vineri: 8:30 – 16:30.

COMISIA DE ADMITERE UTM ACUM ȘI LA BĂLȚI ȘI CAHUL

Pentru absolvenții liceelor/colegiilor din zonele de nord și sud a țării, Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 24 – 31 iulie 2017 centre locale de depunere a actelor:

mun. Bălți – str. Ivan Franco, 11 (în incinta Colegiului Politehnic)
or. Cahul – bd. Ștefan cel Mare, 118 (în incinta Liceului ”Ioan Vodă”)

                                    Cursuri de desen artistic

În fiecare an, pentru tineri ambițioși și talentați, admiterea la Universitatea Tehnică a Moldovei înseamnă o oportunitate excelentă de a-și manifesta din plin aptitudinile creative. Ce care doresc să urmeze specializări precum “Arhitectura”, “Sculptura” sau “Designul” sunt invitați la Cursuri de desen artictic. Viitorii studenți ai UTM vor fi pregătiți, timp de 2 săptămâni, de către profesorii universității. Studiile vor demara pentru grupele complete pe 10 iulie 2017. Cursurile vor avea loc zilnic, începând cu orele 9.00 câte 6 ore academic, inclusive sâmbăta și duminica, în limbile rusă și română. Taxa de studii – 450 lei. Doritorii vor depune personal cererile de înscriere în zilele de lucru între orele 9.00 – 16.00, în perioada 20 iunie – 08 iulie a. c. la adresa: bd. Ștefan cel Mare, 168; Universitatea Tehnică a Moldovei, biroul 1-106; informații la telefonul: 022-23-54-67.

Regulamente pentru Admiterea – 2017:

Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la UTM, ciclul I – studii superioare de licență, pentru anul universitar 2017/2018

Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la UTM, ciclul II – studii superioare de master, pentru anul universitar 2017/2018