Dacă ești student la UTM, află cum poți câștiga o bursă de 800 de euro la o universitate din Germania

Universitatea Tehnică a Moldovei a anunțat desfășurarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+ DE01-KA 107. Universitatea din Ilmenau oferă 2 burse de mobilitate a câte 6 luni pentru studenții de la ciclul I de studii –Licență de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, și 5 burse de mobilitate a câte 5 zile pentru personal administrativ universitar (mobilitate de training).

.Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul I al anului universitar 2017/2018. Studenții vor primi o bursă de 800€/lună. Adițional drumul tur-retur (aprox. 275€). Dosarele pot fi depuse la responsabilii de relații internaționale din cadrul facultăţii, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203). Concursul se adresează studenților anilor II, III și IV de studii Licență cu frecvența la zi. IMPORTANT: limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ. Cunoașterea limbii germane este un avantaj. Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Ilmenau, Germania.

Oferta academică pentru studenți: Calculatoare și Tehnologii Informaționale (Licență)

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS:

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de relații internaționale) și înregistrată la secretariatul facultății.
2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
3. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de student.
4. Certificat Academic, inclusiv pentru anii de studii precedenți cu indicarea mediei pentru toți anii, eliberat de administrația facultății in limba română și limba engleză .
5. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, în limba română și limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (1-2 pagini).
6. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
7. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau germană (nivel B2) eliberat de Catedra Limbi Moderne a Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții recunoscute – original și copie xerox.
8. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șef catedră/departament și administrația facultății.
9. Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Componența dosarului de candidatură la statutul de personal administrativ ERASMUS:

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
3. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
4. Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

Criterii de eligibilitate studenți:

– să aibă cetățenia Republicii Moldova sau să fie cetățeni ai unei țări participante la Programul ERASMUS+;
– să fie student înmatriculat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Criterii de selecție studenți:
– să îndeplinească condițiile de eligibilitate;
– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene;
– să prezinte un curriculum vitae, o scrisoare de motivație.

Criterii specifice studenți:

– să aibă toate examenele promovate;
– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție;
– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție va fi redactată în limba română și limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității. Curriculum vitae va fi redactat în limba română și limba engleză (formular Europass + fotografie).

Calendar concurs selecție:

18-26.05.2017 – înscrierea pe baza dosarului de candidatură;
30.05.2017 – interviu de selecție (Serviciul Relații Internaționale, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203, ora 14:00);
31.05.2017 – afișarea rezultatelor preliminare;
31.05.2017 – transmiterea dosarelor către Universitatea din Ilmenau, Germania pentru evaluarea finală.

Coordonator relații internaționale – FCIM, dna Elena Gogoi, elena.gogoi@faf.utm.md.

Stagiar: Igor Grițco