Atenție Concurs!

  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII  MOLDOVA ANUNŢĂ CONCURS

Pentru suplinirea funcţiei publice vacante consultant principal – Serviciul Relații Internaționale, Direcția programe de tineret. Participanţii la concurs din data de 14 ianuarie pînă la data de 04 februarie 2014, vor prezenta următoarele documente:

Cerinţe minime  obligatorii:

1. studii superioare de licență în domeniul relații internaționale;

2. cetăţenia Republicii  Moldova;

3. cunoaşterea limbii de stat și minim a unei limbi de circulaţie internaţională

4. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

5. capacitatea deplină de exerciţiu;

6. lipsa antecedentelor penale;

7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;

8. experiență profesională în domeniu 2 ani. 

Adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

MD-2004,Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162 bir.809

Tel:  (373-22) 820-870

Formularele de participare vor fi plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire  a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
  • copia carnetului de muncă;
  • Curriculum vitae.

Sursa: www.mts.gov.md