Informații suplimentare pentru doctoranzi

După cum cunoaștem, recent guvernul a aprobat Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul de studii 2015-2016. Cum a fost creat proiectul? Ce nuanțe și detalii noi include? Care este esnța și impactul proiectului – aflați acum.

Așadar, planul prevede 320 de locuri bugetare pentru doctorat (în creștere cu 17 față de anul 2014). Din numărul total de locuri, 307 au fost repartizate pentru doctoratul științific, iar 13 – pentru doctoratul profesional.

Potrivit ministrului în exercițiu al educației, Maia Sandu, în cazul planului de înmatriculare  aprobat astăzi, a intervenit o modificare semnificativă comparativ  cu perioada de pînă la  aprobarea Codului educației. ”Locurile la doctorat nu mai sînt aprobate pe instituții și specializări, ci pe domenii mari ale științei”, a menționat Maia Sandu.

Astfel, locurile pentru studii superioare de doctorat au fost repartizate pentru 6 domenii științifice, în conformitate cu Nomenclatorul specialităților științifice:

 • Științe ale naturii;
 • Științe inginerești și tehnologii;
 • Științe medicale;
 • Științe agricole;
 • Științe sociale și economice;
 • Științe umaniste

În următoarea etapă, la propunerea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP), Guvernul urmează să aprobe lista școlilor doctorale autorizate provizoriu. În prezent, sunt depuse 45 de dosare ale școlilor doctorale din partea a 18 instituții de învățământ superior, consorții și parteneriate cu instituțiile de cercetare-inovare.

Pentru cine și pentru ce este elaborat proiectul dat?

Guvernul aprobă un număr de granturi doctorale multianuale pe o durată de minimum 3 ani, pentru studiile superioare de doctorat științific și de  doctorat profesional în domeniul artelor și al sportului. Proiectul Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, în instituțiile de învățămînt superior a fost elaborat în temeiul propunerilor înaintate de către instituții, al analizei Planului de admitere pentru anul de studii 2014-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernuluinr. 731 din 8 septembrie 2014, dar și al rapoartelor și sondajelor privind doctoratul, monitorizate de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare.

 

Esența proiectului:

 1. Proiectul Planului de admitere prevede un total de 320 de locuri (303 locuri în 2014) pentru studiile superioare de doctorat finanțate de la bugetul de stat.  Dintre acestea: 307 locuri pentru doctoratul științific și 13 locuri pentru doctoratul profesional.
 2. Proiectul Planului de admitere presupune repartizarea cotelor de înmatriculare pe domenii de studii, și nu pe specialități și pe instituții, cum a fost pînă în prezent. 
 3. Cifra finală de 320 de locuri destinate studiilor superioare de doctorat a fost determinată de mai mulți factori, cum ar fi: necesarul de cadre de pe piața muncii din Republica Moldova, situația economică a țării, condiția actuală a învățământului superior, rezultatele și relevanța studiilor, ponderea cadrelor cu titluri științifico-didactice în fiecare domeniu științific, capacitatea instituțională a Școlilor doctorale etc, asigurarea instituțiilor de învățământ superior cu cadre calificate.
 4. La propunerea Direcției Relații internaționale și integrare europeană a Ministerului Educației, proiectul prevede 10 locuri cu finanțare de la buget pentru străini.
 5. Acordarea granturilor doctorale se realizează pe bază de competiţie  de proiecte ştiinţifice între Școlile doctorale autorizate provizoriu.
 6. Locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii pentru ciclul III –  studii superioare de doctorat – sunt stabilite de către Școala doctorală autorizată provizoriu, cu informarea  Ministerului Educației.

 

Impactul implementării:

Reconceptualizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, va contribui la modernizarea învăţămîntului superior prin integrarea învăţării şi cercetării, extinderea conexiunilor cu mediul economic şi implementarea în continuare a prevederilor Procesului de la Bologna. Studiile doctorale reprezintă prima etapă a carierei știinţifice. Acordarea granturilor doctorale pe bază de competiție de proiecte științifice între Școlile doctorale va contribui la sporirea calității studiilor superioare de doctorat și a învățămîntului superior în ansamblu.

 

Sursa: edu.md

Lasă un comentariu